Produkter

TellMe


TellMe är ett system som är avsett för insamling av patientdata och avsett att ersätta de pappersformulär som ofta används i verksamheten. Fördelen med detta är bl. a. mindre manuell administration, färre felkällor och snabbare åtkomst till information vilket leder till ett bättre kvalitetsarbete.


HTML 5 – iPad eller dator


TellMe är byggt med modern teknik och kan köras i varierande miljöer på PC eller på surfplattor som t. ex. iPad. Eftersom systemet körs i datorns browser så är det inte beroende av operativsystem på klienten. Det kan avändas på både Windows- och Macplattformar


Integration med DIPS


För att förenkla hanteringen av patienturval för olika  frågescheman finns en integration med DIPS där man extraherar de planlagda patienterna för respektive dagar.

I TellMe presenteras sedan dessa patienter så att man löpande kan se vilka som är aktuella för hantering i TellMe och vilka som är klara.


Skapa egna projekt med egna frågeformulär


Tellme bygger på idén att användare av systemet enkelt ska kunna skapa sina egna projekt med ett eller flera frågeformulär. Det finns en mängd varianter av frågetyper som kan kombineras enligt önskemål.


Beräkningsmodul för score


Eftersom en del undersökningar resulterar i en scoreberäkning där olika frågor kan ha olika score beroende på vilka svar som har angetts finns en avancerad scoreberäkningsmodul integrerad i systemet så att alla typer av scoreberäkningar kan genomföras automatiskt. Den uträknade scoren presenteras för användaren i TellMe och lagras i databasen.


Behörighetssystem


TellMe innehåller ett behörighetssystem så att man kan se vem som varit inloggad när svar har genererats. Ändringar och även sökningar loggas. Passwords lagras krypterat i TellMes databas. TellMe stödjer krypterad kommunikation ( Https, SSL/TLS)


Automatisk utskrift av brev


I de fall då en patient inte kan närvara för att fylla ett frågeformulär finns möjligheten att med en enkel knapptryckning generera ett adresserat brev, utifrån en fördefinierad mall, som skrivs ut tillsammans med en automatiskt genererad pappersversion av de aktuella frågeformulären.

Olika brevmallar kan skapas direkt i TellMe för olika projekt.

QlikView template


De data som samlats in i TellMe lagras i databasen i JSON-format. Detta är ett väldigt resurssnålt och kompakt sätt att lagra information. För att läsa in denna typ av information till QlikView har vi tagit fram en template-applikation i QlikView som skapar en enkel struktur där det är lätt att analysera och exportera de data som lagrats i systemet.


KONTAKTA OSS

NovaNode AS

Kapellveien 34

       0487 Oslo, Norway

Tel. +47 982 07 548

© Copyright 2018. All Rights Reserved.